Bài tập: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC | LẬP TRÌNH PASCAL

Tổng HợpViết chương trình Pascal tính diện tích S hình tam giác có chiều cao h và độ dài cạnh đáy tương ứng a được nhập từ bàn phím. Sau đó thông báo kết quả ra màn hình.
Các bạn xem trên website nhe:
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://seoredefined.com/

Xem thêm bài viết khác: https://seoredefined.com/tong-hop/

2 thoughts on “Bài tập: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC | LẬP TRÌNH PASCAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *